Valikko Sulje

Säännöt

Oulaisten Vesiosuuskunnan säännöt

Hyväksytty 17.6.2020 

1 § 

Toiminimi ja kotipaikka 

Osuuskunnan toiminimi on Oulaisten Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Oulaisten kaupunki.  

2 § 

Toimiala 

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluita pääasiassa jäsenille.

Lisäksi osuuskunta voi tarjota jäsenten kiinteistöjen vesihuoltolaitteiston kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviä palveluita. Osuuskunta voi tarjota edellä tässä kohdassa tarkoitettuja palveluita myös toisille vesihuoltolaitoksille sekä harjoittaa muuta toimialaan liittyvää tai sitä tukevaa toimintaa. 

3 § 

Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen 

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa, kun sitä koskeva hakemus on hyväksytty osuuskunnan hallituksessa ja osuusmaksu on maksettu.

Jäsenyyden voi siirtää toiselle henkilölle hallituksen päätöksellä.  

 4 § 

Jäsenyyden päättyminen  

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroamista koskeva ilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi.

Jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa, ei enää käytä osuuskunnan palveluita, aiheuttaa osuuskunnalle vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan edun vastaisesti. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. 

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloonsa merkittyyn tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen tekemää erottamispäätöstä tuomioistuimessa. 

 5 §

Jäsenluettelo 

Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä ja entisistä jäsenistä aakkosellista luetteloa siten kuin osuuskuntalaissa määrätään. Jos osuuskunnan osuuksia voivat merkitä myös muut kuin jäsenet, myös tällaiset omistajat on merkittävä luetteloon. Jäsenluetteloon merkittävistä tiedoista ja jäsenluettelon julkisuudesta säädetään osuuskuntalaissa. 

6 §

Osuuden siirto ja siirronsaajan oikeus

Osuuskunnan osuus voidaan siirtää kolmannelle. Jos osuuden siirronsaaja hyväksytään jäseneksi, hän saa osuuskuntalakiin ja sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut. Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa saannosta, tai jos saanto perustuu kuolleen jäsenen jälkeen toimitettuun perinnönjakoon tai ositukseen, vuoden kuluessa kuolinpäivästä.

 7 §

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat 

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on oikeus yhdessä käyttää vainajan oikeutta osuuskunnassa vuoden ajan kuolinpäivästä tai kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen tullut osuuskunnan jäseneksi. Oikeudenomistajat voivat käyttää oikeutta vain yhteisen edustajan kautta. 

 8 § 

Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon 

Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan 

verkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja. 

 9 § 

Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä 

Liittymisestä osuuskunnan verkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään erillinen kirjallinen sopimus. Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä tarkoitettua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja hinnastoa.   

10 § 

Osuus ja osuuden merkintä   
Jäsenen on otettava yksi osuus jokaista erillistä vesiliittymää kohden. Jäsenellä voi olla enintään yksi osuuskunnan osuus jokaista erillistä vesiliittymää kohden.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on kaksikymmentä (20) euroa. Osuudesta osuuskunnalle maksettavasta merkintähinnasta ja maksuehdoista päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana osuuskunnan hallitus. Osuuden merkintähinta voi poiketa osuuden nimellisarvosta. Merkintähinnan tulee kuitenkin aina olla vähintään osuuden nimellisarvo. 

Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päätä. Osuuden merkintähinnasta on vähintään osuusmaksua vastaava määrä merkittävä osuuspääomaan. 

Osuuskunnalla on oikeus periä palautettavista osuusmaksuista ja ylimääräisitä maksuista jäseneltä erääntyneet saatavat.

11 § 

Liittymismaksu 

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesiliittymäänsä kohti liittymismaksun.  Osuuskunnan hallitus päättää liittymismaksun määrästä. Liittymismaksu perustuu kiinteistön rakennusluvan mukaiseen kerrosalaan ja kiinteistötyyppiin, ottaen huomioon kiinteistön käyttötarkoituksen ja sen, mitä vesihuoltopalveluita kiinteistö käyttää.

Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua. 

Liittymismaksua ei palauteta, mutta jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle ja haltijalle hallituksen hyväksynnällä.

12 §

Ylimääräinen maksu 

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä osuuskunnan toiminnan aikana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi, velkojen maksamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Ylimääräinen maksu voidaan kerätä joko lainana tai lopullisena maksuna, jota ei palauteta jäsenelle, sen mukaan, kun osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana hallitus päättää. 

Ylimääräinen maksu peritään jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen on päättyneen tilikauden aikana käyttänyt hyväkseen osuuskunnan palveluksia tahi samanaikaisesti molemmilla näillä perusteilla sen mukaan, kun ylimääräistä maksua koskevassa päätöksessä määrätään. 

Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenelle yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi yhteensä enintään jäsenten liittymismaksujen nimellismäärä. 

Jos ylimääräinen maksu peritään jäsenlainana, perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, jäsen saa lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa.  

Jäsenlaina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu. 

13 § 

Vesihuoltoverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen 

Osuuskunta huolehtii vesijohtojen ja muun laitteiston rakentamisesta ja kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka. 

14 § 

Jäsenen velvollisuudet 

Jäsen on velvollinen: 

1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä 

2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa 

3) luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenen omalle kiinteistölle johtavien vesijohtojen ja niiden käyttöä palvelevien, osuuskunnan vesihuoltoon liittyvien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden rakentamista, korjaamista ja uusimista varten 

4) sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttama henkilö voi tarkastaa osuuskunnan laitteistoon liitetyn tai liitettävän laitteiston laadun, kunnon ja toiminnan

5) kiinteistön omistajalla tai haltijalla on velvollisuus myöntää kohtuullista korvausta vastaan osuuskunnalle oikeus rakentaa, korjata ja uusia maillaan muita kuin kohdassa 3 mainittuja rakennuksia, rakennelmia ja laitteita.

15 § 

Osuuskunnan kokous 

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvissa asioissa

osuuskunnan kokouksissa.

Osuuskunnan kaikki jäsenet voivat osuuskunnan kokousta pitämättä yksimielisinä päättää

osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta.

Osuuskunnan kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni riippumatta siitä, kuinka monta osuutta

hänellä on. Lisäksi jäsen tai asiamies voi edustaa yhtä henkilöjäsentä tai yhteisöjäsentä yksilöidyllä valtakirjalla, jollaiseksi katsotaan myös yhteisöjäsenen hallituksen antama pöytäkirjan ote.

Kokous pidetään osuuskunnan kotipaikassa.

16 §

Osuuskunnan varsinainen ja ylimääräinen kokous 

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja

ääntenlaskijaa

2. todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin

laillinen ja päätösvaltainen

3. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

6. päätetään ylijäämän käyttämisestä

7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

9. valitaan tarvittaessa toistaiseksi yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

17 §

Kokouskutsu 

Osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta, kokouskutsun sisällöstä, kokouskutsuajasta ja kutsutavasta sekä kokousasiakirjoista ja niiden nähtävillä pitämisestä ja lähettämisestä noudatettavista säännöksistä määrätään osuuskuntalain 5 luvussa ja näissä säännöissä. 

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on lähetettävä joko postitse, sähköpostitse tai muita sähköisiä välineitä käyttäen kaikille osuuskunnan jäsenille tai julkaistava hallituksen määräämässä, jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä. Kutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa käsitellään sellaisia osuuskuntalaissa tarkoitettuja asioita, jotka edellyttävät erityistä kutsuaikaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava osuuskunnan nimi, kokousaika ja kokouspaikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouskutsussa on mainittava osuuskuntalain 5 luvun 19 §:ssä mainituissa tapauksissa päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö ja muut ko. lainkohdan edellyttämät asiat. Kokousasiakirjoista ja niiden nähtävänä pitämisestä sekä lähettämisestä määrätään osuuskuntalain 5 luvun 23 §:ssä. 

18 §

Jäsenen aloiteoikeus

Jäsenellä on oikeus saada osuuskunnan kokouksen toimivaltaan kuuluva asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

19 §

Hallitus 

Osuuskunnan hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Siihen kuuluu viisi (5) jäsentä ja yksi varajäsen. Varajäsen valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena vuonna uuden valinnan toimittavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä. Varajäsenen toimikausi alkaa vastaavasti mutta vuoden kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa, aluksi arvalla ja sitten vuorottain, ensimmäisenä vuonna 1/3, toisena vuonna 1/3 ja kolmantena vuonna loput. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä valintaa seuraavassa kokouksessaan.  

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy kesken toimikauden, valitaan hänen tilalleen hallitukseen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen, tämän aviopuoliso tai osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön valtuutettu edustaja. Toimitusjohtaja voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.

20 §

Hallituksen kokoukset 

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Jollei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen. Kutsun voi toimittaa myös toimitusjohtaja.  

Hallitus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, jollei hallitus päätä toisin. 

21 §

Hallituksen päätöksenteko 

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät puheenjohtajan vaalissa tasan, vaali ratkaistaan arvalla. 

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.  

22 §

Hallituksen tehtävät 

Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. 

Hallitus voi yksittäistapauksessa tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa. Hallitus voi saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. 

Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa osuuskunnan kokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osuuskuntalain tai osuuskunnan sääntöjen vastaisena pätemätön. 

Hallitus päättää muun muassa seuraavista asioista:

1. päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista

2. päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista

3. tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tai määrää jonkun

jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia

4. päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat

5. käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

23 §

Toimitusjohtaja 

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, mikäli hallitus niin päättää. Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen.  

Toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Toimitusjohtaja hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.  

Toimitusjohtaja saa ryhtyä osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voi odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista. 

24 § 

Osuuskunnan edustaminen 

Osuuskuntaa edustaa ja sen toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja aina kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden nimetylle henkilölle siten, että tämä on oikeutettu kirjoittamaan toiminimen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta. 

25 § 

Tilikausi ja tilinpäätös 

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on päivättävä ja allekirjoitettava. Tilinpäätöksen sisältöön, tarkastamiseen ja rekisteröimiseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevan osuuskuntalain ja kirjanpitolain säännöksiä.

26 §

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja  

Osuuskunnalle valitaan yksi tilintarkastuslain kelpoisuuden täyttävä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on toistaiseksi voimassa oleva.  

27 § 

Ylijäämän jakaminen 

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen palveluiden käytön perusteella tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille tai vapaaehtoisille osuuksille. Ylijäämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla perusteella. Ylijäämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous, kuitenkin vain hallituksen ehdottaman tai hyväksymän määrän.

28 § 

Osuuskunnan nettovarojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa 

Osuuskunnan purkautuessa osuuskunnan nettovarat jaetaan osuuksien omistajille heidän omistamiensa osuuksien suhteessa. 

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään kahdessa osuuskunnan kokouksessa. Päätös osuuskunnan purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta vaatii kahden kolmasosan määräenemmistön äänestykseen osallistuneista jäsenistä viimeksi pidetyssä kokouksessa.  

29 § 

Riitojen ratkaiseminen 

Osuuskunnan ja sen jäsenen väliset osuuskuntalain tai sääntöjen soveltamista koskevat riidat voidaan käsitellä sen estämättä, mitä muualla säädetään, myös osuuskunnan kotipaikan käräjäoikeudessa.  

30 § 

Sääntöjen muuttaminen 

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ellei osuuskuntalaissa tai näissä säännöissä ole määrätty suuremmasta määräenemmistöstä.