Säännöt

Sivulinkit

Tänään on Tiistai 20.10.2020 - Viikko 43|Sivu päivitetty: 29.04.2013 - 10:31


1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Oulaisten Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Oulaisten kaupunki.

 

2 §Toimiala

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesihuoltolaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille.

Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille.

 

3 § Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

 

4 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan vesihuoltoverkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

 

5 § Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä

Liittymisestä osuuskunnan vesihuoltoverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus.

Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.

 

6 §Osuus ja osuusmaksu

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus jokaista liittymää kohti.
Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on kaksikymmentä (20) euroa.
Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

Jos osuusmaksua korotetaan, jäsenen maksettavaksi tuleva korotus on suoritettava hallituksen määrääminä erinä ja aikoina, kuitenkin viimeistään viiden (5) vuoden kuluessa korotusta koskevan sääntömuutoksen kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Osuusmaksun korotus voidaan suorittaa maksullisena rahastokorotuksena tai sekakorotuksena. Rahastokorotus luetaan jäsenen puolesta maksettuun määrään osuusmaksua palautettaessa ja ylijäämää jaettaessa.

 

7 § Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesihuoltoliitäntäänsä kohti liittymismaksun.

Liittymismaksun suuruuden päättää osuuskunnan hallitus käyttäen perusteena kiinteistön rakennusluvan mukaista huoneistoalaa ja kiinteistötyyppiä, ottaen huomioon kiinteistön käyttötarkoituksen ja sen, mitä vesihuoltopalveluita kiinteistö käyttää.

Liittymismaksu on suoritettava rahassa hallituksen päättäminä erinä ja aikoina viimeistään yhden (1 kk) kuukauden kuluessa liittymisestä.

Jos liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen, liittymismaksua voidaan tarkistaa perusteiden muuttumista vastaavasti osuuskunnan hallituksen päättämällä tavalla.

Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.

Liittymismaksua ei palauteta, mutta jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle ja haltijalle.


8 § Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan aikana kiinteistön ostamista, rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien laitteiden hankkimista ja rahoittamista varten. Maksu voidaan periä ehdolla, että sitä ei palauteta, tai se voidaan ottaa lainana. Muuten maksusta määrää hallitus.

Ylimääräistä maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä samojen perusteiden mukaan kuin liittymismaksua tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tai samanaikaisesti näillä molemmilla perusteilla. Ylimääräistä maksua voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä yhteensä enintään jäsenten liittymismaksujen nimellismäärä.

Jos ylimääräistä maksua otetaan lainana, lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan viiden vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

 

9 § Jäsenten henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista veloista.

 

10 § Vesihuoltoverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen

Osuuskunta huolehtii vesihuoltoverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

 

11 §Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen:
1. tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä
2. noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa
3. luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten kiinteistölle johtavien osuuskunnan vesihuoltoverkoston rakentamista, korjaamista ja uusimista varten
4. kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3) kohdassa mainittuja vesihuoltoverkostoja
5. sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesihuoltoverkostoon liitetyt johdot.

 

12 § Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetaan osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Henkilöjäsenen äänioikeutta saa valtakirjan nojalla käyttää hänen avio- tai avopuolisonsa sekä heidän täysivaltaiset lapsensa tai ottolapsensa. Muutoin yksityinen henkilö ei saa käyttää äänioikeuttaan valtuutetun kautta. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys niistä ehdokkaista, joita on äänestyksessä kannatettu. Valituksi katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman äänimäärän.
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkistajan tarkastettava ja allekirjoitettava.

 

13 § Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
2. todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
3. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
6. päätetään ylijäämän käyttämisestä
7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
9. valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
10. määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

14 § Kokouskutsu

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jo kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

 

15 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi.

Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen avio- tai avopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja.

Hallitukseen voidaan myöskin valita osuuskunnan jäsenenä olevan asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeenomistaja. Toimitusjohtaja voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.

Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

16 § Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaan, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa toisin päätä.

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:
1. päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista
2. päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista
3. tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia
4. päättää osuuskunnan koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja
5. käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

 

17 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla hallintoa hoitaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus.

Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista.

 

18 § Toiminimen kirjoittaminen ja prokura

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä.
Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi yhdessä.

Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

 

19 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös.
Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen maaliskuun loppua.

 

20 § Tilintarkastajat

Osuuskunnalla on vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka valitaan toistaiseksi.

 

21 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa.

Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi.

Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta.
Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

 

22 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

 

23 § Jäsenen erottaminen

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,
1. jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan
2. jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia
3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
4. jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai
5. jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

 

24 § Ylijäämän jakaminen

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen osuuskunnan palveluiden käytön perusteella tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille. Ylijäämää voidaan rahastokorotuksena jakaa myös jäsenten osuuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa.

Ylijäämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla perusteella. Ylijäämän jakamisesta jäsenille päättää osuuskunnan kokous, kuitenkin enintään hallituksen ehdottaman tai hyväksymän määrän.

 

25 § Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään kahdessa osuuskunnan kokouksessa. Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä, jos sen hyväksymisen puolesta ei ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen kokous on pidetty.
Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika.

 

26 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, jaetaan omaisuuden säästö jäsenten kesken osuuksien lukumäärän perusteella.

 

27 § Erimielisyydet

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

 

28 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.Oulaisten Vesiosuuskunta on jäsentensä omistama yleinen vesihuoltolaitos, jonka kotipaikka on Oulaisten kaupunki.

Oulaisten Vesiosuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesihuoltolaitosta sekä tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille.


Ajankohtaista

17.03.2020
Tiedote koronavirukseen liittyen

16.03.2020
Tietoa koronaviruksesta


Oulaisten Vesiosuuskunta

Keskuskatu 9, 86300 Oulainen

Puh. 08-470 261
Fax. 08-472 973
asiakaspalvelu@oulavesi.fi

Avoinna: ma - pe 9 - 11 ja 12 - 15


Lisätietoja Mittarilukemat Tietoa vedestä


Lisää ajankohtaista


Ota yhteyttä

© OULAISTEN VESIOSUUSKUNTA

Vierailijoita (5.8.2013 alkaen) 123319 vierailijaa

designed by visible image 2013